Monthly Archives: September 2016

Setyembre-sisikat pa hanggang sa huli..

Patapos na ang summer. Pero si sunshine ay nag pu-pumilit pang suminag… kaya hanggang sa mga huling araw ay ninamnam pa namin siya.

Posted in Family, Personal musings | Comments Off on Setyembre-sisikat pa hanggang sa huli..