Oktub-Greko para sa kaarawan ko …

dinalaw namin ang isla ng Kreta isang pamana ng mga Greko sa buong mundo.

Related Images: