Oktub-Greko para sa kaarawan ko …

dinalaw namin ang isla ng Kreta isang pamana ng mga Greko sa buong mundo.

This entry was posted in Short trips, Travels. Bookmark the permalink.